نقشه کدپستی

کد پستی استان اصفهان

کد پستی استان اصفهان

کد پستی استان اصفهان

 

توجه برای ارسال پیامک از روی نقشه و ارسال هدفمند پیامک میتوانید از فراز اس ام اس یک سامانه پیامک حرفه‌ای تهیه نمایید و بازاریابی پیامکی به مناطق مورد نظرتان را از همین امروز آغاز نمایید.

 

 

شماره تماس با فراز اس ام اس

 

تقسیمات کد پستی استان اصفهان
شهرستان رنج کد پستی کل شهرستان کد پستی بر حسب شهرستان ، شهر یا آبادی کد پستی رنج کامل کد پستی نقشه کد پستی
از تا
کد پستی اصفهان ۸۱۱ ۸۱۹ کد پستی شهر اصفهان
۸۱ ۸۱۱-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵
۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹
۸۳۷۱۱ ۸۳۷۹۱ کد پستی کوهپایه ۸۳۷۱ ۸۳۷۱۱-۸۳۷۱۳-۸۳۷۱۴-۸۳۷۱۵
۸۳۷۱۶-۸۳۷۱۷-۸۳۷۱۸-۸۳۷۱۹
کد پستی محمدآباد ۸۳۷۳۱
کد پستی هرند ۸۳۷۴۱
کد پستی ورزنه ۸۳۷۵۱
کد پستی قهجاورستان ۸۳۷۶۱
کد پستی نیک آباد ۸۳۷۷۱
کد پستی اژیه ۸۳۷۸۱
کد پستی حسن آباد ۸۳۷۹۱
کد پستی برخوار و میمه ۸۳۱۱۱ ۸۳۳۹۱ کد پستی شاهین شهر
۸۳۱ ۸۳۱۱-۸۳۱۳-۸۳۱۴-۸۳۱۵
۸۳۱۶-۸۳۱۷-۸۳۱۸-۸۳۱۹
کد پستی مورچه خورت ۸۳۳۱ ۸۳۳۱۱-۸۳۳۱۳-۸۳۳۱۴-۸۳۳۱۵
۸۳۳۱۶-۸۳۳۱۷-۸۳۳۱۸-۸۳۳۱۹
کد پستی شهرک صنعتی مورچه خورت ۸۳۳۳۱
کد پستی پاسگاه امام جعفر صادق (ع) ۸۳۳۴۱
کد پستی پالایشگاه اصفهان ۸۳۳۵۱
کد پستی کلهرود ۸۳۳۶۱
کد پستی گرگاب ۸۳۳۷۱
۸۳۳۸۱
۸۳۳۹۱
۸۳۴۱۱ ۸۳۴۹۱ کد پستی دولت آباد ۸۳۴۱ ۸۳۴۱۱-۸۳۴۱۳-۸۳۴۱۴-۸۳۴۱۵
۸۳۴۱۶-۸۳۴۱۷-۸۳۴۱۸-۸۳۴۱۹
کد پستی دستگرد و برخوار ۸۳۴۳۱
کد پستی گز ۸۳۴۴۱
کد پستی خورزوق ۸۳۴۵۱
کد پستی حبیب آباد ۸۳۴۶۱
۸۳۴۷۱
۸۳۴۸۱
۸۳۴۹۱
۸۳۵۱۱ ۸۳۵۹۱ کد پستی میمه ۸۳۵۱ ۸۳۵۱۱-۸۳۵۱۳-۸۳۵۱۴-۸۳۵۱۵
۸۳۵۱۶-۸۳۵۱۷-۸۳۵۱۸-۸۳۵۱۹
کد پستی موته ۸۳۵۳۱
کد پستی وزوان ۸۳۵۴۱
کد پستی حسن رباط پایین ۸۳۵۵۱
کد پستی رباط آقا کمال ۸۳۵۶۱
۸۳۵۷۱
کد پستی خسروآباد ۸۳۵۸۱
کد پستی کمشچه ۸۳۵۹۱
کد پستی نائین ۸۳۹۱۱ ۸۳۹۹۱ کد پستی شهر نائین ۸۳۹۱ ۸۳۹۱۱-۸۳۹۱۳-۸۳۹۱۴-۸۳۹۱۵
۸۳۹۱۶-۸۳۹۱۷-۸۳۹۱۸-۸۳۹۱۹
کد پستی شهر نوداز ۸۳۹۳۱
کد پستی شهر اشکستان ۸۳۹۴۱
کد پستی شهر کجان ۸۳۹۵۱
کد پستی شهر نیستانک ۸۳۹۶۱
کد پستی شهر انارک ۸۳۹۷۱
۸۳۹۸۱
کد پستی شهر بافران ۸۳۹۹۱
۸۳۶۱۱ ۸۳۶۹۱ کد پستی خور ۸۳۶۱ ۸۳۶۱۱-۸۳۶۱۳-۸۳۶۱۴-۸۳۶۱۵
۸۳۶۱۶-۸۳۶۱۷-۸۳۶۱۸-۸۳۶۱۹
کد پستی جندق ۸۳۶۳۱
کد پستی فرخی ۸۳۶۴۱
کد پستی مزیک ۸۳۶۵۱
کد پستی مهرجان ۸۳۶۶۱
کد پستی بیاضیه ۸۳۶۷۱
کد پستی چوپانان ۸۳۶۸۱
کد پستی بلان ۸۳۶۹۱
کد پستی اردستان


۸۳۸۱۱ ۸۳۸۹۱ کد پستی شهر اردستان ۸۳۸۱ ۸۳۸۱۱-۸۳۸۱۳-۸۳۸۱۴-۸۳۸۱۵
۸۳۸۱۶-۸۳۸۱۷-۸۳۸۱۸-۸۳۸۱۹
کد پستی کچومثقال ۸۳۸۳۱
کد پستی ظفرقند ۸۳۸۴۱
کد پستی نهوج ۸۳۸۵۱
کد پستی نیسیان ۸۳۸۶۱
کد پستی ومکان ۸۳۸۷۱
کد پستی همسار ۸۳۸۸۱
کد پستی فسخود ۸۳۸۹۱
۸۴۴۱۱ ۸۴۴۹۱ کد پستی زواره ۸۴۴۱ ۸۴۴۱۱-۸۴۴۱۳-۸۴۴۱۴-۸۴۴۱۵
۸۴۴۱۶-۸۴۴۱۷-۸۴۴۱۸-۸۴۴۱۹
کد پستی مهاباد ۸۴۴۳۱
کد پستی درقه ۸۴۴۴۱
کد پستی شهراب ۸۴۴۵۱
کد پستی تورزن ۸۴۴۶۱
کد پستی کریم آباد ۸۴۴۷۱
کد پستی تلک آباد ۸۴۴۸۱
کد پستی موغار ۸۴۴۹۱
کد پستی خمینی شهر ۸۴۱۱۱ ۸۴۳۹۱ کد پستی شهر خمینی شهر ۸۴۱ ۸۴۱۱-۸۴۱۳-۸۴۱۴-۸۴۱۵
۸۴۱۶-۸۴۱۷-۸۴۱۸-۸۴۱۹
کد پستی درچه ۸۴۳۱ ۸۴۳۱۱-۸۴۳۱۳-۸۴۳۱۴-۸۴۳۱۵
۸۴۳۱۶-۸۴۳۱۷-۸۴۳۱۸-۸۴۳۱۹
کد پستی تیرانچی ۸۴۳۳۱
کد پستی کوشک ۸۴۳۴۱
کد پستی اصغرآباد ۸۴۳۵۱
کد پستی دستگرد فداره ۸۴۳۶۱
کد پستی قرطمان ۸۴۳۷۱
کد پستی جعفرآباد ۸۴۳۸۱
۸۴۳۹۱
کد پستی فلاورجان ۸۴۵۱۱ ۸۴۶۹۱ کد پستی شهر فلاورجان ۸۴۵۱ ۸۴۵۱۱-۸۴۵۱۳-۸۴۵۱۴-۸۴۵۱۵
۸۴۵۱۶-۸۴۵۱۷-۸۴۵۱۸-۸۴۵۱۹
کد پستی خوانسارک ۸۴۵۳۱
کد پستی پیربکران ۸۴۵۴۱
۸۴۵۵۱
کد پستی کلیشاد و سودرجان ۸۴۵۶۱
کد پستی جوچی ۸۴۵۷۱
کد پستی کرمگان ۸۴۵۸۱
کد پستی باغ کومه ۸۴۵۹۱
۸۴۶۱۱ ۸۴۵۹۱ کد پستی قهدریجان ۸۴۶۱ ۸۴۶۱۱-۸۴۶۱۳-۸۴۶۱۴-۸۴۶۱۵
۸۴۶۱۶-۸۴۶۱۷-۸۴۶۱۸-۸۴۶۱۹
کد پستی سهروفیروزان ۸۴۵۳۱
کد پستی لارگان ۸۴۵۴۱
کد پستی اشترجان ۸۴۵۵۱
کد پستی گارماسه ۸۴۵۶۱
کد پستی حسین آبادزازران ۸۴۵۷۱
کد پستی شیرودان ۸۴۵۸۱
کد پستی جوجیل ۸۴۵۹۱
کد پستی لنجان ۸۴۹۱۱ ۸۴۹۷۱ کد پستی فولادشهر ۸۴۹۱ ۸۴۹۱۱-۸۴۹۱۳-۸۴۹۱۴-۸۴۹۱۵
۸۴۹۱۶-۸۴۹۱۷-۸۴۹۱۸-۸۴۹۱۹
کد پستی باشگاه قدس ۸۴۹۳۱
۸۴۹۴۱
کد پستی چم نور ۸۴۹۵۱
کد پستی کجرئیه ۸۴۹۶۱
کد پستی آشیان ۸۴۹۷۱
۸۴۷۱۱ ۸۴۷۹۱ کد پستی زرین شهر ۸۴۷۱ ۸۴۷۱۱-۸۴۷۱۳-۸۴۷۱۴-۸۴۷۱۵
۸۴۷۱۶-۸۴۷۱۷-۸۴۷۱۸-۸۴۷۱۹
کد پستی ورنامخواست ۸۴۷۳۱
کد پستی سده لنجان ۸۴۷۴۱
کد پستی چرمهین ۸۴۷۵۱
کد پستی باغ بهاران ۸۴۷۶۱
کد پستی نوگوران ۸۴۷۷۱
کد پستی چمگردان ۸۴۷۸۱
کد پستی کرجگان ۸۴۷۹۱
کد پستی مبارکه ۸۴۸۱۱ ۸۴۸۹۱ کد پستی شهر مبارکه ۸۴۸۱ ۸۴۸۱۱-۸۴۸۱۳-۸۴۸۱۴-۸۴۸۱۵
۸۴۸۱۶-۸۴۸۱۷-۸۴۸۱۸-۸۴۸۱۹
کد پستی دیزیچه ۸۴۸۳۱
کد پستی خولنجان ۸۴۸۴۱
کد پستی باغ ملک ۸۴۸۵۱
کد پستی دهسرخ ۸۴۸۶۱
کد پستی پلی اکریل ۸۴۸۷۱
کد پستی فولاد مبارکه ۸۴۸۸۱
کد پستی کرکوند ۸۴۸۹۱
۸۴۹۸۱ ۸۴۹۹۱ کد پستی طالخونچه ۸۴۹۸۱
کد پستی نکوآباد ۸۴۹۹۱
۸۶۳۱ کد پستی شهرک مجلسی ۸۶۳۱ ۸۶۳۱۱-۸۶۳۱۳-۸۶۳۱۴-۸۶۳۱۵
۸۶۳۱۶-۸۶۳۱۷-۸۶۳۱۸-۸۶۳۱۹
کد پستی نجف آباد ۸۵۱۱۱ ۸۵۱۱۹ کد پستی شهر نجف آباد ۸۵۱ ۸۵۱۱-۸۵۱۳-۸۵۱۴-۸۵۱۵
۸۵۱۶-۸۵۱۷-۸۵۱۸-۸۵۱۹
۸۵۳۹۱ کد پستی حاجی آباد ۸۵۳۹۱
۸۵۴۱۱ ۸۵۴۹۱ کد پستی دهق ۸۵۴۱ ۸۵۴۱۱-۸۵۴۱۳-۸۵۴۱۴-۸۵۴۱۵
۸۵۴۱۶-۸۵۴۱۷-۸۵۴۱۸-۸۵۴۱۹
۸۵۴۳۱
کد پستی خیرآباد ۸۵۴۴۱
کد پستی اشن ۸۵۴۵۱
۸۵۴۶۱
کد پستی خونداب ۸۵۴۷۱
۸۵۴۸۱
۸۵۴۹۱
۸۵۵۱۱ ۸۵۵۹۱ کد پستی علویچه ۸۵۵۱ ۸۵۵۱۱-۸۵۵۱۳-۸۵۵۱۴-۸۵۵۱۵
۸۵۵۱۶-۸۵۵۱۷-۸۵۵۱۸-۸۵۵۱۹
کد پستی حسین آباد ۸۵۵۳۱
۸۵۵۴۱
۸۵۵۵۱
۸۵۵۶۱
۸۵۵۷۱
۸۵۵۸۱
۸۵۵۹۱
۸۵۸۱۱ ۸۵۸۹۱ ۸۵۸۱ ۸۵۸۱۱-۸۵۸۱۳-۸۵۸۱۴-۸۵۸۱۵
۸۵۸۱۶-۸۵۸۱۷-۸۵۸۱۸-۸۵۸۱۹
کد پستی گلدشت ۸۵۸۳۱
۸۵۸۴۱
کد پستی جوزدان ۸۵۸۵۱
کد پستی کهریزسنگ ۸۵۸۶۱
۸۵۸۷۱
۸۵۸۸۱
۸۵۸۹۱
کد پستی تیران و کرون ۸۵۳۱۱ ۸۵۳۸۱ کد پستی تیران ۸۵۳۱ ۸۵۱۳۱-۸۵۱۳۳-۸۵۱۳۴-۸۵۱۳۵
۸۵۱۳۶-۸۵۱۳۷-۸۵۱۳۸-۸۵۱۳۹
کد پستی شهرک رضوان ۸۵۳۳۱
کد پستی ورپشت ۸۵۳۴۱
کد پستی عسگران ۸۵۳۵۱
کد پستی گندان ۸۵۳۶۱
کد پستی عزیزآباد ۸۵۳۷۱
کد پستی میرآباد ۸۵۳۸۱
کد پستی فریدن

 

۸۵۶۱۱ ۸۵۶۹۱ کد پستی داران ۸۵۶۱ ۸۵۶۱۱-۸۵۶۱۳-۸۵۶۱۴-۸۵۶۱۵
۸۵۶۱۶-۸۵۶۱۷-۸۵۶۱۸-۸۵۶۱۹
کد پستی غرغن ۸۵۶۳۱
کد پستی دامنه ۸۵۶۴۱
کد پستی بوئین و میاندشت ۸۵۶۵۱
کد پستی زرنه ۸۵۶۶۱
کد پستی بلطاق ۸۵۶۷۱
کد پستی کرچ ۸۵۶۸۱
کد پستی قره بلطاق ۸۵۶۹۱
۸۵۷۱۱ ۸۵۷۹۱ کد پستی چادگان ۸۵۷۱ ۸۵۷۱۱-۸۵۷۱۳-۸۵۷۱۴-۸۵۷۱۵
۸۵۷۱۶-۸۵۷۱۷-۸۵۷۱۸-۸۵۷۱۹
کد پستی مجتمع مسکونی سد زاینده رود ۸۵۷۳۱
کد پستی مشهدکاوه ۸۵۷۴۱
کد پستی اسکندری برآفتاب ۸۵۷۵۱
کد پستی رزوه ۸۵۷۶۱
کد پستی نهرخلج ۸۵۷۷۱
کد پستی چاه غلامرضا رحیمی ۸۵۷۸۱
کد پستی اورگان ۸۵۷۹۱
کد پستی فریدون شهر ۸۵۹۱۱ ۸۵۹۹۱ کد پستی شهر فریدون شهر ۸۵۹۱ ۸۵۹۹۱-۸۵۹۹۳-۸۵۹۹۴-۸۵۹۹۵
۸۵۹۹۶-۸۵۹۹۷-۸۵۹۹۸-۸۵۹۹۹
کد پستی نهضت آباد ۸۵۹۳۱
کد پستی قلعه سرخ ۸۵۹۴۱
۸۵۹۵۱
کد پستی اسلام آباد موگوئی ۸۵۹۶۱
کد پستی مصیر ۸۵۹۷۱
۸۵۹۸۱
کد پستی خمسلو ۸۵۹۹۱
کد پستی شهرضا

۸۶۱۱۱ ۸۶۳۹۱ کد پستی شهر شهرضا ۸۶۱ ۸۶۱۱-۸۶۱۳-۸۶۱۴-۸۶۱۵
۸۶۱۶-۸۶۱۷-۸۶۱۸-۸۶۱۹
کد پستی قمشلو ۸۶۳۳۱
کد پستی قمبوان ۸۶۳۴۱
کد پستی مهیار ۸۶۳۵۱
کد پستی پیرزان ۸۶۳۶۱
کد پستی منوچهرآباد ۸۶۳۷۱
۸۶۳۸۱
کد پستی شهرک شیمیایی رازی ۸۶۳۹۱
۸۶۴۱۱ ۸۶۴۹۱ کد پستی دهاقان ۸۶۴۱ ۸۶۴۱۱-۸۶۴۱۳-۸۶۴۱۴-۸۶۴۱۵
۸۶۴۱۶-۸۶۴۱۷-۸۶۴۱۸-۸۶۴۱۹
کد پستی همگین ۸۶۴۳۱
۸۶۴۴۱
کد پستی موسی آباد ۸۶۴۵۱
کد پستی کهرویه ۸۶۴۶۱
کد پستی قصرچم ۸۶۴۷۱
کد پستی اسلام آباد ۸۶۴۸۱
۸۶۴۹۱
۸۶۵۱۱ ۸۶۵۹۱ کد پستی اسفرجان ۸۶۵۱ ۸۶۵۱۱-۸۶۵۱۳-۸۶۵۱۴-۸۶۵۱۵
۸۶۵۱۶-۸۶۵۱۷-۸۶۵۱۸-۸۶۵۱۹
کد پستی امین آباد ۸۶۵۳۱
کد پستی مقصودبیک ۸۶۵۴۱
کد پستی سولار ۸۶۵۵۱
کد پستی عمروآباد ۸۶۵۶۱
۸۶۵۷۱
۸۶۵۸۱
۸۶۵۹۱
کد پستی سمیرم

۸۶۶۱۱ ۸۶۶۹۱ کد پستی شهر سمیرم ۸۶۶۱ ۸۶۶۱۱-۸۶۶۱۳-۸۶۶۱۴-۸۶۶۱۵
۸۶۶۱۶-۸۶۶۱۷-۸۶۶۱۸-۸۶۶۱۹
کد پستی گرموک ۸۶۶۳۱
کد پستی مزرعه بانه ۸۶۶۴۱
کد پستی هست ۸۶۶۵۱
۸۶۶۶۱
کد پستی ونک ۸۶۶۷۱
۸۶۶۸۱
۸۶۶۹۱
۸۶۷۱۱ ۸۶۷۹۱ کد پستی حنا ۸۶۷۱ ۸۶۷۱۱-۸۶۷۱۳-۸۶۷۱۴-۸۶۷۱۵
۸۶۷۱۶-۸۶۷۱۷-۸۶۷۱۸-۸۶۷۱۹
کد پستی ایستگاه تحقیقات تولید مرتضی حنا ۸۶۷۳۱
کد پستی قبرکیفا ۸۶۷۴۱
کد پستی کهنگان ۸۶۷۵۱
۸۶۷۶۱
کد پستی کمه ۸۶۷۷۱
کد پستی مورک ۸۶۷۸۱
کد پستی چهارراه ۸۶۷۹۱
۸۶۸۱۱ ۸۶۸۹۱ کد پستی مهرگرد ۸۶۸۱ ۸۶۸۱۱-۸۶۸۱۳-۸۶۸۱۴-۸۶۸۱۵
۸۶۸۱۶-۸۶۸۱۷-۸۶۸۱۸-۸۶۸۱۹
کد پستی ده نساء سفلی ۸۶۸۳۱
کد پستی آغداش ۸۶۸۴۱
کد پستی چشمه رحمان ۸۶۸۵۱
کد پستی ورق ۸۶۸۶۱
۸۶۸۷۱
کد پستی سعادت آباد ۸۶۸۸۱
کد پستی فتح آباد ۸۶۸۹۱
کد پستی کاشان

۸۷۱۱۱ ۸۷۳۹۱ کد پستی شهر کاشان ۸۷۱ ۸۷۱۱-۸۷۱۳-۸۷۱۴-۸۷۱۵
۸۷۱۶-۸۷۱۷-۸۷۱۸-۸۷۱۹
کد پستی جوشقان استرک ۸۷۳۱ ۸۷۳۱۱-۸۷۳۱۳-۸۷۳۱۴-۸۷۳۱۵
۸۷۳۱۶-۸۷۳۱۷-۸۷۳۱۸-۸۷۳۱۹
کد پستی سن سن ۸۷۳۳۱
کد پستی کامو ۸۷۳۴۱
کد پستی ده ریز ۸۷۳۵۱
کد پستی آب شیرین ۸۷۳۷۱
کد پستی نشلج ۸۷۳۸۱
کد پستی مشکان ۸۷۳۹۱
۸۷۵۱۱ ۸۷۵۹۱ کد پستی قمصر ۸۷۵۱ ۸۷۵۱۱-۸۷۵۱۳-۸۷۵۱۴-۸۷۵۱۵
۸۷۵۱۶-۸۷۵۱۷-۸۷۵۱۸-۸۷۵۱۹
کد پستی نصرآباد ۸۷۵۳۱
کد پستی قهرود ۸۷۵۴۱
کد پستی جوشقان قالی ۸۷۵۵۱
کد پستی بزرک ۸۷۵۶۱
کد پستی اسحق آباد ۸۷۵۷۱
کد پستی وادقان ۸۷۵۸۱
کد پستی آذران ۸۷۵۹۱
کد پستی آران و بیدگل

۸۷۳۶۱ کد پستی مشکان ۸۷۳۶۱
۸۷۴۱۱ ۸۷۴۹۱ کد پستی شهر آران و بیدگل ۸۷۴۱ ۸۷۴۱۱-۸۷۴۱۳-۸۷۴۱۴-۸۷۴۱۵
۸۷۴۱۶-۸۷۴۱۷-۸۷۴۱۸-۸۷۴۱۹
کد پستی نصرآباد ۸۷۴۳۱
کد پستی مزرعه صدر ۸۷۴۴۱
کد پستی محمدآباد ۸۷۴۵۱
۸۷۴۶۱
کد پستی مجتمع کورههای آجرپزی کاشان ۸۷۴۷۱
کد پستی ابوزیدآباد ۸۷۴۸۱
کد پستی کاغذی ۸۷۴۹۱
کد پستی نطنز

۸۷۶۱۱ ۸۷۶۹۱ کد پستی شهر نطنز ۸۷۶۱ ۸۷۶۱۱-۸۷۶۱۳-۸۷۶۱۴-۸۷۶۱۵
۸۷۶۱۶-۸۷۶۱۷-۸۷۶۱۸-۸۷۶۱۹
کد پستی طرق ۸۷۶۳۱
کد پستی اریسمان ۸۷۶۴۱
کد پستی ابیانه ۸۷۶۵۱
۸۷۶۶۱
۸۷۶۷۱
کد پستی اوره ۸۷۶۸۱
کد پستی کامه ۸۷۶۹۱
کد پستی گلپایگان

۸۷۷۱۱ ۸۷۷۹۱ کد پستی شهر گلپایگان ۸۷۷۱ ۸۷۷۱۱-۸۷۷۱۳-۸۷۷۱۴-۸۷۷۱۵
۸۷۷۱۶-۸۷۷۱۷-۸۷۷۱۸-۸۷۷۱۹
کد پستی ملازجان ۸۷۷۳۱
کد پستی سعیدآباد ۸۷۷۴۱
کد پستی مرغ ۸۷۷۵۱
کد پستی بادرود ۸۷۷۶۱
کد پستی قرغن ۸۷۷۷۱
کد پستی کوچری ۸۷۷۸۱
۸۷۷۹۱
۸۷۸۱۱ ۸۷۸۹۱ کد پستی گوگد ۸۷۸۱ ۸۷۸۱۱-۸۷۸۱۳-۸۷۸۱۴-۸۷۸۱۵
۸۷۸۱۶-۸۷۸۱۷-۸۷۸۱۸-۸۷۸۱۹
کد پستی کلوچان ۸۷۸۳۱
کد پستی کنجدجان ۸۷۸۴۱
کد پستی وداغ ۸۷۸۵۱
کد پستی زرنجان ۸۷۸۶۱
کد پستی وانشان ۸۷۸۷۱
کد پستی تیکن ۸۷۸۸۱
۸۷۸۹۱
کد پستی خوانسار

۸۷۹۱۱ ۸۷۹۹۱ کد پستی شهر خوانسار ۸۷۹۱ ۸۷۹۱۱-۸۷۹۱۳-۸۷۹۱۴-۸۷۹۱۵
۸۷۹۱۶-۸۷۹۱۷-۸۷۹۱۸-۸۷۹۱۹
کد پستی سنگ سفید ۸۷۹۳۱
کد پستی رحمت آباد ۸۷۹۴۱
کد پستی خم پیچ ۸۷۹۵۱
کد پستی مهرآباد ۸۷۹۶۱
کد پستی تیدجان ۸۷۹۷۱
کد پستی خشک رود ۸۷۹۸۱
کد پستی ویست ۸۷۹۹۱

 

تجاری

۱۴۹هزار تومان
۱۴۹هزار تومان
 • قیمت هر پیامک 9.5تومان
  تعرفه ارسال پیامک از اوپراتور 5000 هنگام شارژ پنل اس ام اس 9 درصد مالیات از پنل کسر می شود
 • 5 خط اختصاصی
  خط اختصاصی برای شما ، جهت دریافت پیامک از کاربران شما
 • 2000 پیامک هدیه
 • ارسال پیامک بلک لیست: دارد
  خط ارسال سیم کارت برای ارسال پیامک تبلغاتی با شماره 0990 یا 0910 که با نام خط MCI یا خط 98SIM شناخته می شود
 • ارسال پیامک با خط سیم‌کارت: دارد
  خط ارسال سیم کارت برای ارسال پیامک تبلغاتی با شماره 0990 یا 0910 که با نام خط MCI یا خط 98SIM شناخته می شود
 • ارسال پیامک با خط خدماتی: دارد
  قابلیت ارسال پیامک به شماره های که پیامک تبلیغاتی را بلاک کرده اند
 • ارسال پیامک صوتی
  قابلیت ارسال پیامک به شماره های که پیامک تبلیغاتی را بلاک کرده اند
 • مادام العمر
 • 100% امکانات پنل

سازمانی

۸۹هزار تومان
۸۹هزار تومان
 • قیمت هر پیامک 10.2تومان
  تعرفه ارسال پیامک از اوپراتور 5000 هنگام شارژ پنل اس ام اس 9 درصد مالیات از پنل کسر می شود هنگام ارسال پیامک 1 تومان به تصویب مجلس به این هزینه اضافه می شود
 • 4 خط اختصاصی
 • 1200 پیامک هدیه
 • ارسال پیامک بلک لیست: دارد
  خط ارسال سیم کارت برای ارسال پیامک تبلغاتی با شماره 0990 یا 0910 که با نام خط MCI یا خط 98SIM شناخته می شود
 • ارسال پیامک با خط سیم‌کارت
  خط ارسال سیم کارت برای ارسال پیامک تبلغاتی با شماره 0990 یا 0910 که با نام خط MCI یا خط 98SIM شناخته می شود
 • ارسال پیامک با خط خدماتی
 • ارسال پیامک صوتی
 • مادام العمر
 • 80% امکانات پنل

شرکتی

۵۸هزار تومان
۵۸هزار تومان
 • قیمت هر پیامک 10.6تومان
  تعرفه ارسال پیامک از اوپراتور 5000 هنگام شارژ پنل اس ام اس 9 درصد مالیات از پنل کسر می شود شود
 • 3 خط اختصاصی
  خط اختصاصی برای شما ، جهت دریافت پیامک از کاربران شما
 • 900 پیامک هدیه
 • ارسال پیامک بلک لیست: دارد
  خط ارسال سیم کارت برای ارسال پیامک تبلغاتی با شماره 0990 یا 0910 که با نام خط MCI یا خط 98SIM شناخته می شود
 • ارسال پیامک با خط سیم‌کارت
  خط ارسال سیم کارت برای ارسال پیامک تبلغاتی با شماره 0990 یا 0910 که با نام خط MCI یا خط 98SIM شناخته می شود
 • ارسال پیامک با خط خدماتی
 • ارسال پیامک صوتی
 • مادام العمر
 • 60% امکانات پنل

اقتصادی

۳۷هزار تومان
۳۷هزار تومان
 • قیمت هر پیامک 11.2تومان
  تعرفه ارسال پیامک از اوپراتور 5000 هنگام شارژ پنل اس ام اس 9 درصد مالیات از پنل کسر می شود
 • 2 خط اختصاصی
  خط اختصاصی برای شما ، جهت دریافت پیامک از کاربران شما
 • 700 پیامک هدیه
 • ارسال پیامک بلک لیست: دارد
  خط ارسال سیم کارت برای ارسال پیامک تبلغاتی با شماره 0990 یا 0910 که با نام خط MCI یا خط 98SIM شناخته می شود
 • ارسال پیامک با خط سیم‌کارت
  خط ارسال سیم کارت برای ارسال پیامک تبلغاتی با شماره 0990 یا 0910 که با نام خط MCI یا خط 98SIM شناخته می شود
 • ارسال پیامک با خط خدماتی
  خط ارسال سیم کارت برای ارسال پیامک تبلغاتی با شماره 0990 یا 0910 که با نام خط MCI یا خط 98SIM شناخته می شود
 • ارسال پیامک صوتی
 • مادام العمر
 • 40% امکانات پنل

پایه

۲۴هزار تومان
۲۴هزار تومان
 • قیمت هر پیامک 11.9تومان
  تعرفه ارسال پیامک از اوپراتور 5000 هنگام شارژ پنل اس ام اس 9 درصد مالیات از پنل کسر می شود
 • 1 خط اختصاصی
  خط اختصاصی برای شما ، جهت دریافت پیامک از کاربران شما
 • 500 پیامک هدیه
 • ارسال پیامک بلک لیست: ندارد
  خط ارسال سیم کارت برای ارسال پیامک تبلغاتی با شماره 0990 یا 0910 که با نام خط MCI یا خط 98SIM شناخته می شود
 • ارسال پیامک با خط سیم‌کارت: ندارد
  خط ارسال سیم کارت برای ارسال پیامک تبلغاتی با شماره 0990 یا 0910 که با نام خط MCI یا خط 98SIM شناخته می شود
 • ارسال پیامک با خط خدماتی: ندارد
  خط ارسال سیم کارت برای ارسال پیامک تبلغاتی با شماره 0990 یا 0910 که با نام خط MCI یا خط 98SIM شناخته می شود
 • ارسال پیامک صوتی : ندارد
 • مادام العمر
 • 20% امکانات پنل

ارسال بلک لیست

 • ما قادر هستیم، پیامک شما را حتی به شماره‌هایی که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده‌اند، تحویل دهیم؛ باور نمی‌کنید؟! امتحان کنید

 

 

 

 پنل پیامک مادام عمر ( life time )

 فعال سازی آنی پنل؛ به محض خرید

 ارسال سریع پیامک به بلک لیست

 ویدیو‌های آموزشی؛ بعد از خرید پنل برای شما ارسال می‌گردد

 دارای نماد اعتماد الکترونیک و عضو انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

 پشتیبانی حرفه‌ای؛ به‌صورت ۲۴ ساعته توسط کارشناسان حرفه‌ای

 

 

 

 

 

هدیه فراز اس ام اس برای شما !
 

 

 

شماره تماس با فراز اس ام اس

 

 

از آنجای که روز به روز به حجم شماره های مسدود شده همراه اول اضافه می شود و خیلی از مشترکین همراه اول و… تمایلی به دریافت اس ام اس های تبلیغاتی ندارند. برای اولین بار در کشور “پنل ارسال انبوه از طریق سیم کارت ” توسط فراز اس ام اس راه اندازی شد

 

 

 

 

 

شماره تماس با فراز اس ام اس

 

 

بازاریابی پیامکی برای بیمارستان ها و مراکز درمانی

 

 

صنعت بهداشت و درمان نقش مهمی را در جامعه ایفا میکند، وجود ارتباط فوری بین بیمار و ارائه دهنده خدمات ضروری است، و بهترین راه ارتباط با بیماران از طریق ارسال پیامک است. پیامک ابزاری شخصی و مؤثر است و به شما این امکان را میدهد که هم روابط بلندمدتی را با بیماران خود ایجاد کنید و هم رضایت آنان را نسبت به خود در سطح بالایی قرار دهید.
بازاریابی پیامکی برای همه کسب و کارها منفعت دارد به خصوص ارائه دهندگان خدمات سلامت همچون پزشکان، بیمارستان ها، دندان پزشکان، پزشکان کایروپراکتیک، متخصصین ماساژ درمانی، و فیزیوتراپیست ها که اینها تنها مثال های کمی هستند. برقراری ارتباط با همه بیماران در مورد وقت ملاقات، ساعات کاری کلینیک و هشدارهای خبری به صورت همزمان سخت و زمانبر است. با ارسال پیامک در وقت کارمندان شما صرفه جویی میشود، هزینه کلینیک شما پایین می آید و پیام به صورت آنی به دست بیماران شما میرسد.

ارسال پیامک میتواند با اهداف مختلفی باشد:

• یادآوری وقت ملاقات

قرارهای ملاقات سوخت شده یکی از بزرگترین مشکلات کلینیک هاست، این مسئله میتواند از لحاظ مالی بر کلینیک شما تاثیر بگذارد، چرا که بیماران خود مشتریان شما هستند. پیامک یک روش مؤثر برای ارتباط با بیماران است، چرا که با ار سال اس ام اس میتوانید قرار ملاقات شخصی را یادآوری کنید؛ با این روش بیمارانی که غیبت میکنند حذف شده و کارمند میتواند این زمان را به بیماران دیگری تخصیص دهد تا آنها استفاده کنند. یادآور قرار ملاقات را میتوان از قبل زمان بندی کرد تا در وقت کارمندان صرفه جویی شود و بتوانند بر زمینه های دیگر کسب و کار تمرکز کنند.

• ساعات کاری و تعطیلی

در وقت های به خصوص همچون کریسمس و تعطیلات بانکی، ساعات اداری و تعطیلی تا حدی با روزهای عادی که از ساعت ۹ تا ۵ است تفاوت دارد. ارسال پیامک انبوه یک روش عالی برای ارتباط با بیماران تان است، به سادگی میتوانید از طریق پنل اس ام اس یک پیامک انبوه به همه بیماران ارسال کنید و آنها را از ساعات کاری و تعطیلی آگاه کنید.

• اطلاعیه ها

روش خوب دیگری که میتوان از پیامک استفاده کرد، ارسال اطلاعیه هایی در مورد واکسن آنفولانزا، هشدارهایی در مورد هپاتیت، هشدارهای آنفولانزای خوکی و غیره است. در این صورت بیماران همیشه از اطلاعیه ها آگاه شده و مطمئن هستید که هیچ اطلاعیه مهمی را از دست نداده اند.

• پیشنهادات خاص/تخفیف ها

اگر یک کلینیک ماساژدرمانی، فیزیوتراپی، دندان پزشکی و انواع دیگر را اداره میکنید، و یک پیشنهاد خاص یا تخفیف دارید، برایتان مهم است که همه بیماران از این موارد آگاه شوند. چگونه میتوانید این کار را انجام دهید؟ به سادگی میتوانید با ارسال پیامک انبوه به بیماران آنها را از پیشنهاد خاص یا تخفیف مطلع سازید. مزیت اصلی ارسال پیامک انبوه آن است که این بیماران خواهان مطلع شدن از شما هستند و شما این اطمینان را دارید که مخاطبان صحیح را در چند دقیقه مورد هدف قرار داده اید. همچنین بازاریابی پیامکی این امکان را فراهم میکند تا با ارائه یک امکان با ارزش برای افراد، برای کسب و کار خود مشتریان جدیدی جذب کنید، با این کار اطمینان می یابید که آنها در لیست بازاریابی پیامکی شما قرار میگیرند.

• چکاپ ها

سلامت شما اهمیت دارد، رفتن به پزشک یا دندان پزشک برای چکاپ هر شش ماه یکبار ضروری است. بیماران اغلب این اوقات را فراموش میکنند، بنابراین ارسال پیامک خودکار به آنها میتواند اوقات چکاپ را به آنها یادآوری کند، این روش نیز یک روش عالی برای ایجاد کسب و کار برای کلینیک شماست.

• نکات سلامتی هفتگی

ارسال نکات سلامتی هفتگی به بیماران تان یک روش عالی برای ایجاد روابط قوی است. اس ام اس ها یک فرم شخصی ارتباطی هستند که کلینیک شما را در ذهن بیماران به طور منظم نگه می دارند.

• نتایج آزمایش

بسیاری از اوقات بیماران برای آماده شدن نتایج آزمایش خود با کلینیک ها تماس میگیرند، این روش وقت بیهوده ای از کارمندان میگیرد. کلینیک ها میتوانند با ارسال پیامک به این بیماران آنها را مطلع سازند. این خود یک موقعیت بُرد-بُرد است، چرا که در آن هم بیمار و هم ارائه دهنده خدمات سلامت راضی است.
قبل از استفاده از روش پیامکی به عنوان ابزار ارتباطی با بیماران، سازگار بودنِ داده ها و ایجاد پایگاه داده پیامکی بسیار اهمیت دارد. بازاریابی پیامکی به اجازه بیمار برای ایجاد ارتباط با او از طریق پیامک نیاز دارد. در اینجا چند روش آمده که به کلینیک شما کمک میکند تا یک پایگاه داده قوی از مشتریان ایجاد کنید.
• در وقت ملاقات یا در هنگام پذیرش شخصاً از بیمار بخواهید تا برای هشدارها بازاریابی پیامکی ثبت نام کند.
• ثبت نام برای هشدارهای پیامکی را در تمام فرم ها و وبسایت کلینیک ها قرار دهید.
• با یک کلمه کلیدی که ایجاد کردید از بیمار دعوت کنید تا اطلاعیه های پیامکی شما را انتخاب کند.
• به همه بیماران نامه ای ارسال کنید و در آن توضیح دهید که میخواهید با آنها از طریق پیامک در ارتباط باشید، سپس از آنها بخواهید این نامه را با رضایت خود به کلینیک بیاورند.
• یک سیستم هشدار پیامکی جدید با ایجاد پوسترهایی که در معرض دید باشند در پیرامون کلینیک توسعه دهید.
• سالن انتظار در هر کلینیکی یک راه فوق العاده برای جذب توجه افراد است، یک سری علامت ها و بروشورهایی را برای بیماران قرار دهید تا متوجه بازاریابی پیامکی شوند، این خود یک روش عالی برای برقراری ارتباط فوری با بیماران است، این روش در زمان صرفه جویی کرده و هزینه کلینیک را کاهش میدهد، در این صورت دیگر لازم نیست کارمندان شما به صورت تلفنی قرارهای ملاقات را تایید کنند یا اینکه به همه بیماران نامه ارسال کنند. همچنین بازاریابی پیامکی به تبلیغ دهان به دهان کمک کرده و باعث ایجاد آگاهی در جامعه میشود. مزیت اصلی استفاده از پیامک آن است که اطمینان دارید پیام شما فارغ از اینکه بیمار کجاست به دست او میرسد.

 

 

 

تجاری

۱۴۹هزار تومان
۱۴۹هزار تومان
 • قیمت هر پیامک 9.5تومان
  تعرفه ارسال پیامک از اوپراتور 5000 هنگام شارژ پنل اس ام اس 9 درصد مالیات از پنل کسر می شود
 • 5 خط اختصاصی
  خط اختصاصی برای شما ، جهت دریافت پیامک از کاربران شما
 • 2000 پیامک هدیه
 • ارسال پیامک بلک لیست: دارد
  خط ارسال سیم کارت برای ارسال پیامک تبلغاتی با شماره 0990 یا 0910 که با نام خط MCI یا خط 98SIM شناخته می شود
 • ارسال پیامک با خط سیم‌کارت: دارد
  خط ارسال سیم کارت برای ارسال پیامک تبلغاتی با شماره 0990 یا 0910 که با نام خط MCI یا خط 98SIM شناخته می شود
 • ارسال پیامک با خط خدماتی: دارد
  قابلیت ارسال پیامک به شماره های که پیامک تبلیغاتی را بلاک کرده اند
 • ارسال پیامک صوتی
  قابلیت ارسال پیامک به شماره های که پیامک تبلیغاتی را بلاک کرده اند
 • مادام العمر
 • 100% امکانات پنل

سازمانی

۸۹هزار تومان
۸۹هزار تومان
 • قیمت هر پیامک 10.2تومان
  تعرفه ارسال پیامک از اوپراتور 5000 هنگام شارژ پنل اس ام اس 9 درصد مالیات از پنل کسر می شود هنگام ارسال پیامک 1 تومان به تصویب مجلس به این هزینه اضافه می شود
 • 4 خط اختصاصی
 • 1200 پیامک هدیه
 • ارسال پیامک بلک لیست: دارد
  خط ارسال سیم کارت برای ارسال پیامک تبلغاتی با شماره 0990 یا 0910 که با نام خط MCI یا خط 98SIM شناخته می شود
 • ارسال پیامک با خط سیم‌کارت
  خط ارسال سیم کارت برای ارسال پیامک تبلغاتی با شماره 0990 یا 0910 که با نام خط MCI یا خط 98SIM شناخته می شود
 • ارسال پیامک با خط خدماتی
 • ارسال پیامک صوتی
 • مادام العمر
 • 80% امکانات پنل

شرکتی

۵۸هزار تومان
۵۸هزار تومان
 • قیمت هر پیامک 10.6تومان
  تعرفه ارسال پیامک از اوپراتور 5000 هنگام شارژ پنل اس ام اس 9 درصد مالیات از پنل کسر می شود شود
 • 3 خط اختصاصی
  خط اختصاصی برای شما ، جهت دریافت پیامک از کاربران شما
 • 900 پیامک هدیه
 • ارسال پیامک بلک لیست: دارد
  خط ارسال سیم کارت برای ارسال پیامک تبلغاتی با شماره 0990 یا 0910 که با نام خط MCI یا خط 98SIM شناخته می شود
 • ارسال پیامک با خط سیم‌کارت
  خط ارسال سیم کارت برای ارسال پیامک تبلغاتی با شماره 0990 یا 0910 که با نام خط MCI یا خط 98SIM شناخته می شود
 • ارسال پیامک با خط خدماتی
 • ارسال پیامک صوتی
 • مادام العمر
 • 60% امکانات پنل

اقتصادی

۳۷هزار تومان
۳۷هزار تومان
 • قیمت هر پیامک 11.2تومان
  تعرفه ارسال پیامک از اوپراتور 5000 هنگام شارژ پنل اس ام اس 9 درصد مالیات از پنل کسر می شود
 • 2 خط اختصاصی
  خط اختصاصی برای شما ، جهت دریافت پیامک از کاربران شما
 • 700 پیامک هدیه
 • ارسال پیامک بلک لیست: دارد
  خط ارسال سیم کارت برای ارسال پیامک تبلغاتی با شماره 0990 یا 0910 که با نام خط MCI یا خط 98SIM شناخته می شود
 • ارسال پیامک با خط سیم‌کارت
  خط ارسال سیم کارت برای ارسال پیامک تبلغاتی با شماره 0990 یا 0910 که با نام خط MCI یا خط 98SIM شناخته می شود
 • ارسال پیامک با خط خدماتی
  خط ارسال سیم کارت برای ارسال پیامک تبلغاتی با شماره 0990 یا 0910 که با نام خط MCI یا خط 98SIM شناخته می شود
 • ارسال پیامک صوتی
 • مادام العمر
 • 40% امکانات پنل

پایه

۲۴هزار تومان
۲۴هزار تومان
 • قیمت هر پیامک 11.9تومان
  تعرفه ارسال پیامک از اوپراتور 5000 هنگام شارژ پنل اس ام اس 9 درصد مالیات از پنل کسر می شود
 • 1 خط اختصاصی
  خط اختصاصی برای شما ، جهت دریافت پیامک از کاربران شما
 • 500 پیامک هدیه
 • ارسال پیامک بلک لیست: ندارد
  خط ارسال سیم کارت برای ارسال پیامک تبلغاتی با شماره 0990 یا 0910 که با نام خط MCI یا خط 98SIM شناخته می شود
 • ارسال پیامک با خط سیم‌کارت: ندارد
  خط ارسال سیم کارت برای ارسال پیامک تبلغاتی با شماره 0990 یا 0910 که با نام خط MCI یا خط 98SIM شناخته می شود
 • ارسال پیامک با خط خدماتی: ندارد
  خط ارسال سیم کارت برای ارسال پیامک تبلغاتی با شماره 0990 یا 0910 که با نام خط MCI یا خط 98SIM شناخته می شود
 • ارسال پیامک صوتی : ندارد
 • مادام العمر
 • 20% امکانات پنل

 

 

 

 

طراحی سایت پنل اس ام اس

 

 

 

 

فراز اس ام اس مجری واگذاری سامانه پیامک انبوه نمایندگی در استان تهران می باشد، همچنین ما این توانایی را داریم تا به شما سامانه پیام کوتاه اختصاصی نمایندگی بدون هیچ گونه نام و لوگویی از خودمان را ارائه کنیم،
فراز اس ام اس قادر است در هر ساعت از شبانه روز برای شما پیامک های انبوه تبلیغاتی ، اطلاع رسانی و تشییع جنازه ( پیامک ترحیم ) را ارسال نمایید.

 

 

 

 

ارسال بلک لیست

 • ما قادر هستیم، پیامک شما را حتی به شماره‌هایی که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده‌اند، تحویل دهیم؛ باور نمی‌کنید؟! امتحان کنید

به مشاوره رایگان برای تهیه پنل اس ام اس نیاز دارید ؟ با شماره موبایل ۰۹۱۹۰۳۹۵۲۵۷ تماس بگیرید

مشتریان سامانه پیام کوتاه فراز اس ام اس

پنل اس ام اس لیلان پنل اس ام اس

طراحی سایت

پنل اس ام اس

پنل اس ام اس

با پیامک برای فروشگاه خود تبلیغ کنید!

هیچ چیزی هیجان انگیزتر از راه اندازی و افتتاح یک فروشگاه نیست. صاحب یک کسب و کار جدید شدن مزایای بسیاری به همراه دارد و برنامه ریزی برای

بازگشایی فروشگاه تجربه ای بسیار مهیج است. به این ترتیب، بسیار مهم است که به تدارکات اهمیت دهید و مراقب باشید استرس و اضطراب تدارکات،

برنامه ریزی هایتان را مختل نکند. مطمئنا شما نیز دوست دارید که در روز افتتاحیه مشتریان در فروشگاه تان را از جا در بیاورند. خب حال این سوال پیش

می آید که شما باید چگونه مراسم افتتاح فروشگاه خود را تبلیغ کنید؟!

پیشنهاد می کنیم که از بازاریابی پیامکی استفاده کنید. آیا می دانستید که ۹۹% از پیامک های ارسالی ظرف ۵ دقیقه ابتدایی پس از ارسال توسط

مخاطبان خوانده می شوند؟ بازاریابی پیامکی اگر به درستی صورت گیرد، مطمئن باشید که نتایج بسیار خوبی برایتان خواهد داشت. اما همه چیز در جای

خود، شما در ابتدا باید توجه و علاقۀ مشتریان را به سمت خبرنامه پیامکی خود جلب کنید.

جلوی فروشگاه خود بنر بزرگ تبلیغاتی قرار دهید

در جلوی فروشگاه خود، بنر بزرگ تبلیغاتی قرار دهید که تاریخ بازگشایی روی آن قرار داشته باشد، به علاوۀ پیشنهاد و تخفیف اختصاصی خبرنامه پیامکی

تان. همه چیز را ساده نگه دارید و مطمئن شوید که دیگر اطلاعات تکمیلی در پیامک پاسخگوی خودکار برای مشتریان ارسال گردد.

استفاده از شبکه های اجتماعی

شما باید مدتی پیش از افتتاح فروشگاه خود، بازاریابی و تبلیغات را در شبکه های اجتماعی شروع نمایید. اگر آنچنان وقتی برای انجام این کار ندارید،

نهایتا صفحه ای اختصاصی در یکی از شبکه های اجتماعی ایجاد کنید. این کار به شما کمک می کند که با مشتریان بیشتری در ارتباط باشید و جزئیات

تجارت خود را با آن ها در میان می گذارید.

صحبت روبرو با مشتریان

صحبت کردن با مشتریان، میزان اعتماد آنها به شما را افزایش می دهد و از آنجاییکه پیامک روش تبلیغاتی نوینی محسوب می شود، شما می خواهید

مشتریانتان بدانند که چه نوع پیامک هایی را دریافت می کنند. حتما از اعضای خانواده، دوستان و افرادی که به طور بالقوه مشتری شما هستند دعوت

کنید که به عضویت خبرنامه پیامکی تان در بیایند. اگر آنها به شما و کسب و کارتان اهمیت بدهند، حتما به هر نحوی با شما در ارتباط خواهند بود.

***

اگر علاقه دارید که از سامانه فراز اس ام اس نمایندگی کسب کنید، با ما تماس بگیرید. کارشناسان فنی فراز اس ام اس می توانند شما را بابت دریافت

پنل نمایندگی راهنمایی کنند.

در صورتی که به اطلاعات بیشتری در این زمینه نیاز دارید یا سوالی برایتان پیش آمده است، با بخش پشتیبانی فراز اس ام اس به شماره تلفن

۰۲۱۲۸۴۲۶۹۷۵ تماس بگیرید.

 

 

ارسال بلک لیست

 • ما قادر هستیم، پیامک شما را حتی به شماره‌هایی که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده‌اند، تحویل دهیم؛ باور نمی‌کنید؟! امتحان کنید

 

 

نمایندگی پنل اس اس

امکانات پنل اس ام اس

تعرفه خرید خط پنل اس ام اس 

 

به مشاوره رایگان برای تهیه پنل اس ام اس نیاز دارید ؟ با شماره موبایل ۰۹۱۹۰۳۹۵۲۵۷ یا ۲۸۴۲۶۹۷۵-۰۲۱ تماس بگیرید.

 

 

 

مشتریان سامانه پیام کوتاه فراز اس ام اس

پنل اس ام اس قهستان

پنل اس ام اس

 

 

 

توجه : برای دیدن آموزش کار با پنل اس ام اس  به صورت رایگان این صفحه را در شبکه اجتماعی به اشتراک بگذارید

نکته ۱ : برای اشتراک گذاری حتما باید وارد جیمیل خودتان باشید

نکته ۲ : برای اشتراک گذاری این صفحه در گوگل پلاس نیاز به تغییر ip دارید.

بعد از کلیک روی دکمه اشتراک گذاری، روی ایکن گوگل پلاس کلیک کنید و اشتراک گذاری این صفحه را بزنید. بعد از چند ثانیه می توانید فیلم را دانلود کنید.

تعداد جلسات آموزشی : هفت جلسه ویدیویی

حجم فایل : ۲۲۳ مگ

امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید

در صورت بروز هرگونه مشکل با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۶۹۷۵ – ۰۹۱۹۰۳۹۵۲۵۷ تماس بگیرید.

 

 

 

 

 

پنل اس ام اس

 

 

طراحی سایت

پنل اس ام اس