نمونه متن پیامک روزجهانی کارگر

امام خمینی (ره)  : حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است روز جهانی کار و کارگر مبارک باد

0
پیامک کنید! کپی کنید!

پدر جان با گردش شانه‌هایت چرخ زندگی می‌گردد و با طلوع هر صبح تو به خستگی‌ها سلام می‌کنی… روزت جهانی کار و کارگر مبارک

0
پیامک کنید! کپی کنید!

کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند؛ زیرا چرخش دست و بازوی آنها باعث چرخش چرخه های زندگی جامعه و امتداد رگه های حیات در مجاری هستی است روز جهانی کار و کارگر خجسته باد

0
پیامک کنید! کپی کنید!

Men that live without labour live in solitary and with no dignity and true independence Happy Labor Day مردانی که بدون کار کردن زندگی می‌کنند همیشه تنها هستند و بدون عزت و استقلال واقعی زندگی می‌کنند. روز کارگر مبارک!

0
پیامک کنید! کپی کنید!

حضرت علی(ع) : کار همراه با پاکدامنی به مراتب از توانگری همراه با هرزگی ارزشمندتر است روز جهانی کار و کارگر گرامی باد.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

عشق در دستان پینه بسته کارگری ست که سختی‌ها را به جان می‌خرد و خم به ابرو نمی‌آورد… روز کارگر مبارک

0
پیامک کنید! کپی کنید!

کار بسیار هنر را بنیاد همت ای اهل هنر بار دگر تا شود کل وطن خرم و شاد هنر کارگران است که ایران آباد روز جهانی زحمت کشان وطن مبارک باد

0
پیامک کنید! کپی کنید!

Labor Day is devoted to no man, living or dead, to no sect, race or nation Let’s celebrate it together روز کارگر به هیچ فرد خاصی، زنده و مرده، به هیچ فرقه، نژاد و ملتی اختصاص ندارد. بیایید آن را باهم جشن بگیریم!

0
پیامک کنید! کپی کنید!