مناسب‌ترین تعرفه واگذاری خطوط اختصاصی بدلیل همکاری مستقیم با اوپرانور ۱۰۰۰-۲۰۰۰-۳۰۰۰-۵۰۰۰