نمونه پیامک روز جهانی سالماند

نمونه پیامک روز جهانی سالماند:

اندیشه پیر در نزد من از تلاش جوان خوشایندتر است. امام علی (ع)

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه پیامک روز جهانی سالماند:

پدر و مادر کهن‌سال من تو را سپاس می‌گویم که در سال‌های پروردنم زحمات زیادی را متحمل شده‌ای و به خاطر دانایی‌ها و صبوری‌های تو در برابرت سر تعظیم فرود می‌آورم. روز زیبای سالمند فرخنده باد.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه پیامک روز جهانی سالماند:

سالمندان عزیز دست‌های مهربانت سایه امنی بر دل‌خستگی‌های ماست و لبخندت امیدی در راه دشوار زندگی است. روز سالمند فرخنده باد

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه پیامک روز جهانی سالماند:

بیایید تا در این روز بوسه‌های مهر خود را بر دستان پیر سال‌خوردگان بنشانیم. روز سالمند مبارک باد.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه پیامک روز جهانی سالماند:

امام علی (ع) می‌فرمایند: دانشمند را به خاطر علمش و کهن‌سال را به خاطر سن او باید احترام کرد.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه پیامک روز جهانی سالماند:

نهم مهر ماه روز جهانی سالمند فرخنده باد. قدر سالمندان این هدیه‌های بزرگ الهی را بدانیم.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه پیامک روز جهانی سالماند:

ما با گوش دل سپردن به اندرزهای خیرخواهانه کهن‌سالان، احترام عملی خود را به آنان نشان می‌دهیم. فرارسیدن روز بزرگداشت سالمندان بر فرزندان قدرشناس و پندپذیر مبارک باد.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه پیامک روز جهانی سالماند:

بیایید تا به بهانه روز سالمند پروانه‌های وجود خود را به دور شمع جان سالمندان به پرواز درآوریم و شکوفه‌های مهر و لبخند را به آنان ارزانی کنیم.

0
پیامک کنید! کپی کنید!