نمونه پیامک روز جهانی سالماند

نمونه پیامک روز جهانی سالماند:

بیایید تا به بهانه روز سالمند پروانه‌های وجود خود را به دور شمع جان سالمندان به پرواز درآوریم و شکوفه‌های مهر و لبخند را به آنان ارزانی کنیم.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه پیامک روز جهانی سالماند:

پدربزرگ و مادربزرگ‌های عزیز امروز روز شماست. سایه‌تان بر سر ما مستدام.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه پیامک روز جهانی سالماند:

کارهای بزرگ مولود تجربه و پختگی و شخصیت و نفوذ کلام است و این از مزایای پیرا باتجربه است. روز سالمند فرخنده باد.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه پیامک روز جهانی سالماند:

سالمندان باغبانان فرتوت باغ زندگی را از ثمرات این باغ محروم نکنیم.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه پیامک روز جهانی سالماند:

پدربزرگ و مادربزرگ عزیزم هر چند که گرد پیری موهایت را برف گونه سپید کرده است ولی همین موها نشانه‌ای از ارزشمند بودن توست. روز سالمند فرخنده باد.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه پیامک روز جهانی سالماند:

سالمند عزیز نشان لیاقت خدا چند خط ساده است که بر پیشانی‌ات می‌کشد. دست خط خدا بر هر صفحه‌ای که بنشیند زیبایش می‌کند. روزت مبارک

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه پیامک روز جهانی سالماند:

9 مهر، 1 اکتبر روز جهانی سالمند گرامی باد.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه پیامک روز جهانی سالماند:

از آنان که از تقویم‌های روزها خاطرات بیشتری را به یاد دارند، درس زندگی بیاموزیم. روز سالمند مبارک

0
پیامک کنید! کپی کنید!