متن پیامک تبلیغاتی برای آزمایشگاه

خانم خسروی عزیز

جواب آزمایش شما آماده است. لطفا برای تسویه حساب و تحویل جواب بین ساعت 7 تا 17 به آزمایشگاه مراجعه کنید.

آزمایشگاه …

شماره تماس: …

0
پیامک کنید! کپی کنید!