نمونه متن پیامک روز عرفه

نمونه متن پیامک روز عرفه:

دوست دارم که به درگاه خدا گریه کنم
دست بردارم وباحال دعا گریه کنم
در شب قدر نکردم عمل مقبولی
حال بنشینم وبرجرم وخطا گریه کنم
عرفه آمد و محزون وخجالت زده ام
دوست دارم که به مانند گدا گریه کنم . . .

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز عرفه:

خوشا ان بنده با عهد و پیوند / که دارد بازگشتی با خداوند
به کام خویش اگر چندی رود راه / چو باز آید نیاز آرد به درگاه . . .
روز عرفه مبارک

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز عرفه:

خدایا! آن‌گاه که جان ها و اندیشه ها از نسیم فرح‌بخش نام و یادت سرشار است، بگذار در برکه عرفه، خود را از زنگار غفلت و معصیت شست‌وشو دهیم.

0
پیامک کنید! کپی کنید!