نمونه متن پیامک شهادت امام رضا

نمونه متن پیامک شهادت امام رضا:

می دید شرر ریخته در هستی انگور
هم سفره ی میزبان شده پستی انگور
نوشید از آن خوشه ی سم بار که امروز
ما را نفریبند به سر مستی انگور
شهادت امام رضا (ع) را تسلیت می گوییم

0
پیامک کنید! کپی کنید!